if( function_exists(‘acf_add_local_field_group’) ):

acf_add_local_field_group(array(
‘key’ => ‘group_647ef909ef71b’,
‘title’ => ‘Thông tin bảo hành’,
‘fields’ => array(
array(
‘key’ => ‘field_647ef93eaac03’,
‘label’ => ‘Họ và tên (người mua hàng)’,
‘name’ => ‘name-customer’,
‘type’ => ‘text’,
‘instructions’ => ”,
‘required’ => 0,
‘conditional_logic’ => 0,
‘wrapper’ => array(
‘width’ => ”,
‘class’ => ”,
‘id’ => ”,
),
‘default_value’ => ”,
‘placeholder’ => ”,
‘prepend’ => ”,
‘append’ => ”,
‘maxlength’ => ”,
),
array(
‘key’ => ‘field_647ef94caac04’,
‘label’ => ‘Số điện thoại khách hàng’,
‘name’ => ‘phone-customer’,
‘type’ => ‘number’,
‘instructions’ => ”,
‘required’ => 0,
‘conditional_logic’ => 0,
‘wrapper’ => array(
‘width’ => ”,
‘class’ => ”,
‘id’ => ”,
),
‘default_value’ => ”,
‘placeholder’ => ”,
‘prepend’ => ”,
‘append’ => ”,
‘min’ => ”,
‘max’ => ”,
‘step’ => ”,
),
array(
‘key’ => ‘field_647ef956aac05’,
‘label’ => ‘Thời gian bảo hành (Tháng)’,
‘name’ => ‘time-bh’,
‘type’ => ‘select’,
‘instructions’ => ‘Chọn số tháng bảo hành’,
‘required’ => 0,
‘conditional_logic’ => 0,
‘wrapper’ => array(
‘width’ => ”,
‘class’ => ”,
‘id’ => ”,
),
‘choices’ => array(
1 => ‘1’,
3 => ‘3’,
6 => ‘6’,
12 => ’12’,
15 => ’15’,
18 => ’18’,
24 => ’24’,
30 => ’30’,
45 => ’45’,
60 => ’60’,
),
‘default_value’ => false,
‘allow_null’ => 0,
‘multiple’ => 0,
‘ui’ => 0,
‘return_format’ => ‘value’,
‘ajax’ => 0,
‘placeholder’ => ”,
),
array(
‘key’ => ‘field_64d09cd6e181d’,
‘label’ => ‘Hình ảnh’,
‘name’ => ‘hinh_ảnh’,
‘type’ => ‘image’,
‘instructions’ => ”,
‘required’ => 0,
‘conditional_logic’ => 0,
‘wrapper’ => array(
‘width’ => ”,
‘class’ => ”,
‘id’ => ”,
),
‘return_format’ => ‘array’,
‘preview_size’ => ‘medium’,
‘library’ => ‘all’,
‘min_width’ => ”,
‘min_height’ => ”,
‘min_size’ => ”,
‘max_width’ => ”,
‘max_height’ => ”,
‘max_size’ => ”,
‘mime_types’ => ”,
),
),
‘location’ => array(
array(
array(
‘param’ => ‘post_type’,
‘operator’ => ‘==’,
‘value’ => ‘shop_order’,
),
),
),
‘menu_order’ => 0,
‘position’ => ‘normal’,
‘style’ => ‘default’,
‘label_placement’ => ‘top’,
‘instruction_placement’ => ‘field’,
‘hide_on_screen’ => ”,
‘active’ => true,
‘description’ => ”,
));

endif;

Để theo dõi đơn hàng của bạn xin vui lòng nhập ID đơn hàng của bạn vào ô dưới đây và nhấn nút "Theo dõi". ID đơn hàng đã được gửi cho bạn qua biên lai và qua email xác nhận mà bạn nhận được.